مقـالات

Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M., (2016). A sustainable second-generation biodiesel supply chain network design problem under risk, Omega, In Press

Habibzadeh Boukani F., Farhang Moghaddam B., Pishvaee M.S., (2016). Robust optimization approach to capacitated single and multiple allocation hub location problems, Computational and Applied Mathematics, In Press

Babazadeh R., Razmi J., Rabbani M., Pishvaee M.S., (2016). An integrated data envelopment analysis–mathematical programming approach to strategic biodiesel supply chain network design problem, Journal of Cleaner Production, In Press

Talaei M., Farhang Moghaddam B., Pishvaee M.S., Bozorgi-Amiri A., Gholamnejad S., (2016). A robust fuzzy optimization model for carbon-efficient closed-loop supply chain network design problem: a numerical illustration in electronics industry, Journal of Cleaner Production, 113: 662-673

Bairamzadeh S., Pishvaee M.S., Saidi-Mehrabad M., (2016). Multi-objective Robust Possibilistic Programming Approach to Sustainable Bioethanol Supply Chain Design under Multiple Uncertainties, Industrial & Engineering Chemistry Research. 55: 237-256

Pishvaee M.S., Fazli Khalaf M., (2016). Novel robust fuzzy mathematical programming methods, Applied Mathematical Modelling, 40: 407-418

Fallah H., Eskandari H., Pishvaee M.S., (2015). Competitive closed-loop supply chain network design under uncertainty, Journal of Manufacturing Systems, 37: 649-661

Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M., (2015). A non-radial DEA model for location optimization of Jatropha curcas L. cultivation, Industrial Crops and Products, 69: 624-632

Zahiri B., Tavakkoli-Moghaddam R., Pishvaee M.S., (2014). A robust possibilistic programming approach to multi-period location-allocation of organ transplant centers under uncertainty, Computers & Industrial Engineering, 74: 139 – 148.- Original link

Zahiri B., Tavakkoli-Moghaddam R., Pishvaee M.S., (2014). A multi-period location-allocation of organ transplant centers, Tenth International Industrial Engineering Conference, Tehran, Iran

Shabgard H., Shahmoradi H., Pishvaee M.S., (2014). The selection of best catalyst supplier via analytical hierarchy process: A case study, The First International Conference of Operations Research For Optimal Decision Making in Oil, Gas, Petrochemical, And Refining And Distribution Industries, Tehran, Iran

Pishvaee M.S., Razmi J., Torabi S.A., (2014). An accelerated Benders decomposition algorithm for sustainable supply chain network design under uncertainty: A case study of medical needle and syringe supply chain Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 67: 14-38 – Original link

Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., Pishvaee M.S., (2014). Developing a robust programming approach for the responsive logistics network design under uncertainty, International Journal of Industrial Engineering, 21: 1-17

Manzour H., Torabi S.A., Pishvaee M.S., (2013). New heuristic methods for the single-source capacitated multi facility Weber problem. International Journal of Advanced Manufacturing Technology – Original link

Razmi J., Amini A., Pishvaee M.S., (2013). A new mixed-integer programming model for joint inventory-transportation problem in a social responsible supply chain, International Journal of Services and Operations Management, 15: 78-94 – Original link

Pishvaee M.S., Razmi J., Torabi S.A., (2012). Robust possibilistic programming for socially responsible supply chain network design: A new approach, Fuzzy Sets and Systems, 206: 1-20 – PDF

Pishvaee M.S., Torabi S.A., Razmi J., (2012). Credibility-based fuzzy mathematical programming model for green logistics design under uncertainty, Computers & Industrial Engineering, 62: 624-632 – Original link

Pishvaee M.S., Razmi J., (2012). Environmental supply chain network design using multi-objective fuzzy mathematical programming, Applied Mathematical Modelling, 36: 3433-3446 – Original link

Pishvaee M.S., Rabbani M., (2011). A graph theoretic-based heuristic algorithm for responsive supply chain network design with direct and indirect shipment, Advances in Engineering Software, 42: 57-63 – Original link

Pishvaee M.S., Rabbani M., Torabi S.A., (2011). A robust optimization approach to closed-loop supply chain network design under uncertainty, Applied Mathematical Modelling, 35: 637-649 – PDF

Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., (2011). Robust Facility Location in Supply Chain Network Design under Risk, International Journal of Mechanic Systems Engineering, 1: 35- 45 – PDF

Razmi J., Seifoory M., Pishvaee M.S., (2011). A Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Model for Selecting the Best Supply Chain Strategy: Lean, Agile or Leagile, Journal of Industrial Engineering, University of Tehran, Special Issue, PP. 127-142 – PDF

Pishvaee M.S., Razmi J., (2011). Green manufacturing and recovery network design using multi-objective mixed integer programming, 23rd Canadian Congress of Applied Mechanics CANCAM-2011 – PDF

Pishvaee M.S., Torabi S.A., (2010). A possibilistic programming approach for closed-loop supply chain network design under uncertainty, Fuzzy Sets and Systems, 161: 2668-2683 – PDF

Pishvaee M.S., Farahani R.Z., Dullaert W., (2010). A memetic algorithm for bi-objective integrated forward/reverse logistics network design, Computers & Operations research, 37: 1100-1112 – Original link

Pishvaee M.S., Kianfar K., Karimi B., (2010). Reverse logistics network design using simulated annealing, Int. J. of advanced manufacturing technology, 47:269-281 – PDF

Pishvaee M.S., Jolai F., Razmi J., (2009). A stochastic optimization approach to integrated forward/reverse logistics network design, Journal of manufacturing systems, Journal of Manufacturing Systems, 28: 107-114 – Original link

Pishvaee M.S., Hamed Shakouri. A System Dynamics Approach for Capacity Planning and Price Adjustment in a Closed-Loop Supply Chain. EMS 2009 – UKSim 3rd European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation , art. no. 5358724, pp. 435-439, Athens, Greece, 25 – 27 November 2009 – PDF

Pishvaee M.S., Fathi M., Jolai F., (2008). A fuzzy clustering-based method for scenario analysis in strategic planning: The case of an Asian pharmaceutical company. South African Journal of Business Management, 39: 15-25 – PDF

 میر سامان پیشوایی، رضا زنجیرانی فراهانی، یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تامین، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، دوره ۴۲، شماره ۷، بهمن ۱۳۸۷- پی دی اف

حسینی س.م.، محمدی ا.س.، پیشوایی م.س.، (۱۳۸۹). راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب سامانه تولید. فصل‌نامه مدیریت راهبردی (علمی-پژوهشی)، سال اول، شماره ۲ صفحه ۸۹-۱۱۲

عالم تبریز ا.، محمدی ا.س.، پیشوایی م.س.، (۱۳۹۲). ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن- تحلیل سلسله مراتبی، فصل‌نامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی شماره ۲۸: ۲۱- ۴۰

امیر سالار محمدی، میر سامان پیشوایی، امین حبیبی راد، «کارت امتیازی متوازن پایدار برای صنعت معدن»، برگزیده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران- ۱۳۸۹- پی دی اف

نظری‌دوست ب.، رزمی ج.، پیشوایی م.س.، (۱۳۹۰). ارائه مدل ریاضی پویا برای برنامه‌ریزی احیا و تولید یکپارچه به روش تکنولوژی گروهی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان

—————————————————————————————————————

کتـاب‌ها

Mousazadeh M., Torabi S.A., Pishvaee M.S., (2014). Green and Reverse Logistics Management Under Fuzziness in Kahraman C., Öztaysi B., (eds.) Supply Chain Management Under Fuzziness, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg – Original link

Pishvaee M. S., Hadi Basiri. “National logistics costs” as a book chapter (Chapter 4) in “Supply chain and Logistics in National, International and Governmental Enviroment Concepts and Models ” Springer – (2009) – Editors: Reza Zanjirani Farahani, Masoud Hekmatfar – PDF

Hekmatfar M., Pishvaee M.S., “Hub Location” as a book chapter (Chapter 11) in “Facility Location Concepts, Models, Algorithms and Case studies” Springer – (2009) – Editors: Reza Zanjirani Farahani, Nasrin Asgari, Hoda Davarzani – PDF

علیرضا یوسف زاده، مسعود حکمت فر، میر سامان پیشوایی، «مسئله مکان‌یابی محور» فصل یازدهم، صفحات ۲۸۷-۳۳۰ در کتاب طراحی سیستم‌های صنعتی (مکانیابی تسهیلات) مولفین رضا زنجیرانی فراهانی و مهدیه صدیقی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۷

جعفر رزمی، میر سامان پیشوایی، کتاب «روش های کمی برای مدیریت لجستیک معکوس»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۹

مهدی کشتکار، میر سامان پیشوایی، سالار محمدی، کتاب «جمع سپاری: پیش ران کسب و کار نوین»، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۱

میر سامان پیشوایی، علیرضا غفاری مقدم، کتاب «پارک‌های علم و فناوری: مفاهیم، راهبردها، مدل‌ها و نمونه‌ها»، انتشارات تولید دانش ۱۳۹۲

میر سامان پیشوایی، امیر سالار محمدی، فاطمه جلالوند، کتاب «استراتژی زنجیره‌تأمین»، انتشارات ارکان دانش، ۱۳۹۴