درس تحقیق در عملیات در سلامت

مدرسین:

میر سامان پیشوایی، آرمین جبارزاده و سعید یعقوبی  اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

MSE_HealthcareOperationsManagement_MSE263[1]توضیح: از آنجا که انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار شناخته می‌شود، نظام سلامت و خرده‌نظام‌های آن از مهم‌ترین ارکان رشد و پیشرفت جامعه می‌باشد. چگونگی مدیریت کارا و اثربخش بخش‌های مختلف نظام سلامت و تخصیص موثر منابع به نیازها از جمله چالش‌های دیرینه و مطرح نزد پژوهش‌گران و مدیران این حوزه بوده است. علم تحقیق در عملیات به عنوان یک روش کمی سیستمی دارای توانایی قابل توجهی در حل مسائل فوق‌الذکر در نظام سلامت می‌باشد. از این رو در سال‌های اخیر کاربرد تحقیق در عملیات در ادبیات حوزه سلامت با سرعت زیادی رو به گسترش بوده است. درس «تحقیق در عملیات در سلامت» به عنوان یک درس اختیاری برای مقطع تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی کمک شایانی به افزایش توانایی دانشجویان در حل مسائل واقعی سیستم‌های سلامت از طریق روش‌های برنامه‌ریزی ریاضی می‌کند.

 

 

 

اهداف درس:

هدف کلی

 آشنایی با ابزارهای مدل‌سازی و بهینه سازی در مدیریت و بهبود سیستم‌های سلامت و کسب مهارت پیاده‌سازی مدل‌ها در مواضع مناسب کاربردی.

اهداف  عینی

اهداف مفهومی

–      کسب دانش مدلسازی و ارائه راه‌کار در سیستم‌های سلامت با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات

–      کسب دانش مشاوره در برنامه ریزی کلان در حوزه سلامت

اهداف مهارتی

–      کسب مهارت برنامه‌ریزی کارا و اثربخش در راستای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در سیستم‌های سلامت

–      کسب مهارت پیاده‌سازی مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی حوزه سلامت در نرم‌افزارهای بهینه‌سازی

–      ایجاد توانایی تعیین راهبردهای اجرایی مراکز بهداشتی و درمانی

اهداف نگرشی

–      توانایی تحلیل موضوعات اصلی تاثیرگذار بر سیستم‌های سلامت در سطح خرد و کلان

–      ایجاد درک صحیح نسبت به کاربرد تحقیق در عملیات در نظام سلامت

 

رئوس مطالب:

بخش اول- مقدمه‌ای بر نظام سلامت و مسائل آن

 بخش دوم- مکانیابی در سلامت و طراحی شبکه خدمات سلامت

بخش سوم- مدیریت لجستیک امداد و نجات

بخش چهارم- کاربرد نظریه صف در سیستم‌های سلامت

 بخش پنجم- طراحی و برنامه‌ریزی شبکه پیوند اعضاء 

بخش ششم-  طراحی و برنامه‌ریزی شبکه خون 

بخش هفتم- کاربرد فرآیندهای احتمالی در سیستم‌های سلامت

 بخش هشتم- مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

بخش نهم- زمان‌بندی خدمات و تجهیزات درمانی- تشخیصی

بخش دهم- مدیریت تدارکات و تامین در حوزه سلامت

 

 

دانلود طرح درس تحقیق در عملیات در سلامت

دانلود اسلایدهای آموزشی و منابع درس