محققین دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با استفاده از نظریه تحلیل پوششی داده ها اقدام به رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دنیا بر rotbeh-dr.norossanaاساس سه شاخص H-Index, G-Index و I10 بر مبنای بانک اطلاعاتی اسکوپوس نمودند. این پژوهش علمی به راهنمایی دکتر رسول نورالسناء و مشاوره دکتر سیدجعفر سجادی و تلاش دانشجوی کارشناسی ارشد پرنیان اصغری به انجام رسید.

بر این اساس دو دانشگاه جورجیا تک و میشگان در زمره بهترین دانشکده های مهندسی صنایع دنیا قرار گرفته و در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند. همچنین دانشکده های صنایع دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، تربیت مدرس و مازندران به ترتیب حائز رتبه های برتر در ایران و جزو ۵۰ دانشکده صنایع برتر دنیا قرار گرفتند. نتایج رتبه بندی بدست آمده با نتایج رتبه بندی اعلان شده از سایر سایت های بین المللی تشابه زیادی دارد. جزئیات روش مورد استفاده در این پیــوند قابل دستیابی است.