میر سامان پیشوایی                                                                                                    دریافت به صورت PDF 

عضو هیأت عامی دانشگاه علم و صنعت ایران                                                                  English C.V. PDF
دانشکده مهندسی صنایع – گروه مهندسی سیستم و زنجیره تأمین

تحصیلات:

– دکتری تخصصی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تهران سال ۱۳۹۱- دانشجوی نمونه مقطع دکتری دانشگاه تهران

– کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۸۷

– کارشناسی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۸۵

پست الکترونیک: pishvaee AT iust.ac.ir & ms-pishvaee AT aut.ac.ir

صفحه شخصی در دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفایل ResearchGate

پروفایل Scopus

پروفایل GoogleScholar

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

زمینه‌های تخصصی

مدیریت زنجیره‌ تأمین و لجستیک
با تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین سبز و پایدار، مدیریت لجستیک معکوس، مدیریت تأمین و تدارکات، لجستیک بین‌الملل، مدیریت ریسک در زنجیره تأمین، طراحی شبکه‌های لجستیک و زنجیره ‌تأمین، لجستیک حوزه سلامت.

برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی ریاضی
با تمرکز بر بهینه‌سازی استوار، برنامه‌ریزی امکانی، بهینه‌سازی چندهدفه، روش‌های حل تجزیه محور برای حل مسائل بزرگ.

مدیریت استراتژیک
با تمرکز بر سازمان‌های دولتی و ملی، سازمان‌های مادر، پیاده‌سازی استراتژی و تحول سازمانی.

معماری و طراحی سیستم‌های خرد و کلان
با تمرکز بر معماری نظام‌های کلان (سطح ملی)، پویایی شناسی سیستم‌ها، سیستم‌های باز و تعاملی و شبکه‌های اجتماعی و تخصصی.

مدیریت نوآوری
با تمرکز بر نوآوری باز، نظام‌های نوآوری، طراحی سازمان‌های دانش‌بنیان.

———————————————————————————————————————————————————————————–

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

Naderi M.J., Pishvaee M.S., (2017). A stochastic programming approach to integrated water supply and wastewater collection network design problem, Computers & Chemical Engineering 104, 107-127

Naderi M.J., Pishvaee M.S., (2017). Robust bi-objective macroscopic municipal water supply network redesign and rehabilitation, Water Resources Management, In Press

Salamat V.R., Aliahmadi A., Pishvaee M.S., Hafeez K., (2017). Assessing Partnership Alternatives in an IT Network Employing Analytical Methods, Scientific Programming, In Press

Zarrinpour N., Fallahnejad M.S., Pishvaee M.S., (2017). Design of a reliable hierarchical location-allocation model under disruptions for health service networks: A two-stage robust approach, Computers & Industrial Engineering, 109: 130-150

Ahmadi A., Pishvaee M.S., Akbari Jokar M.R., (2017). A survey on multi-floor facility layout problems, Computers & Industrial Engineering, 107: 158-170

Zahiri B., Pishvaee M.S., (2017). Blood supply chain network design considering blood group compatibility under uncertainty, International Journal of Production Research 55 (7), 2013-2033

Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M., (2017). A sustainable second-generation biodiesel supply chain network design problem under risk, Omega, 66: 258-277

Babazadeh R., Razmi J., Rabbani M., Pishvaee M.S., (2017). An integrated data envelopment analysis–mathematical programming approach to strategic biodiesel supply chain network design problem, Journal of Cleaner Production, 147: 694-707

Mohseni S., Pishvaee M.S., Sahebi H., (2016). A robust programming approach towards design and optimization of microalgae-based biofuel supply chain, Computers & Industrial Engineering 100, 58-71

Ghaderi H., Pishvaee M.S., Moini A., (2016). Biomass supply chain network design: An optimization-oriented review and analysis, Industrial Crops and Products, 94: 972-1000

Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., (2016). Sustainable cultivation location optimization of the Jatropha curcas L. under uncertainty: A unified fuzzy data envelopment analysis approach. Measurement, 89: 252-260

Mohseni S., Pishvaee M.S., Sahebi H., (2016). Robust design and planning of microalgae biomass-to-biodiesel supply chain: A case study in Iran. Energy, 111: 736-755

Habibzadeh Boukani F., Farhang Moghaddam B., Pishvaee M.S., (۲۰۱۶). Robust optimization approach to capacitated single and multiple allocation hub location problems, Computational and Applied Mathematics, 35: 45-60

Talaei M., Farhang Moghaddam B., Pishvaee M.S., Bozorgi-Amiri A., Gholamnejad S., (2016). A robust fuzzy optimization model for carbon-efficient closed-loop supply chain network design problem: a numerical illustration in electronics industry, Journal of Cleaner Production, 113: 662-673

Bairamzadeh S., Pishvaee M.S., Saidi-Mehrabad M., (2016). Multi-objective Robust Possibilistic Programming Approach to Sustainable Bioethanol Supply Chain Design under Multiple Uncertainties, Industrial & Engineering Chemistry Research. 55: 237-256

Pishvaee M.S., Fazli Khalaf M., (2016). Novel robust fuzzy mathematical programming methods, Applied Mathematical Modelling, 40: 407-418

Fallah H., Eskandari H., Pishvaee M.S., (2015). Competitive closed-loop supply chain network design under uncertainty, Journal of Manufacturing Systems, 37: 649-661

Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M., (2015). A non-radial DEA model for location optimization of Jatropha curcas L. cultivation, Industrial Crops and Products, 69: 624-632

Zahiri B., Tavakkoli-Moghaddam R., Pishvaee M.S., (2014). A robust possibilistic programming approach to multi-period location-allocation of organ transplant centers under uncertainty, Computers & Industrial Engineering, 74: 139 – 148

Pishvaee M.S., Razmi J., Torabi S.A., (2014). An accelerated Benders decomposition algorithm for sustainable supply chain network design under uncertainty: A case study of medical needle and syringe supply chain Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 67: 14-38

Manzour H., Torabi S.A., Pishvaee M.S., (2013). New heuristic methods for the single-source capacitated multi facility Weber problem. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 69: 1569-1579

Pishvaee M.S., Razmi J., Torabi S.A., (2012). Robust possibilistic programming for socially responsible supply chain network design: A new approach, Fuzzy Sets and Systems, 206: 1-20

Pishvaee M.S., Torabi S.A., Razmi J., (2012). Credibility-based fuzzy mathematical programming model for green logistics design under uncertainty, Computers & Industrial Engineering, 62: 624-632

Pishvaee M.S., Razmi J., (2012). Environmental supply chain network design using multi-objective fuzzy mathematical programming, Applied Mathematical Modelling, 36: 3433-3446

Pishvaee M.S., Rabbani M., (2011). A graph theoretic-based heuristic algorithm for responsive supply chain network design with direct and indirect shipment, Advances in Engineering Software, 42: 57-63

Pishvaee M.S., Rabbani M., Torabi S.A., (2011). A robust optimization approach to closed-loop supply chain network design under uncertainty, Applied Mathematical Modelling, 35: 637-649

Pishvaee M.S., Torabi S.A., (2010). A possibilistic programming approach for closed-loop supply chain network design under uncertainty, Fuzzy Sets and Systems, 161: 2668-2683

Pishvaee M.S., Farahani R.Z., Dullaert W., (2010). A memetic algorithm for bi-objective integrated forward/reverse logistics network design, Computers & Operations research, 37: 1100-1112

Pishvaee M.S., Kianfar K., Karimi B., (2010). Reverse logistics network design using simulated annealing, Int. J. of advanced manufacturing technology, 47:269-281

Pishvaee M.S., Jolai F., Razmi J., (2009). A stochastic optimization approach to integrated forward/reverse logistics network design, Journal of manufacturing systems, Journal of Manufacturing Systems, 28: 107-114

Pishvaee M.S., Fathi M., Jolai F., (2008). A fuzzy clustering-based method for scenario analysis in strategic planning: The case of an Asian pharmaceutical company. South African Journal of Business Management, 39: 15-25

 ———————————————————————————————————————————————————————————–

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی

رضا قسمتی، مهدی غضنفری، میر سامان پیشوایی، (۱۳۹۵). یک مدل برنامه‌ریزی فازی-احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره‌تأمین، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، ۵۰: ۵۳-۶۸

علیرضا گریوانی، میر سامان پیشوایی، (۱۳۹۵). ارائه مدل برنامه‌ریزی چند دوره‌ای برای طراحی شبکه صادرات عسل با درنظر گرفتن الزامات کیفی محصول، مدیریت فردا، ۴۹: ۲۱-۴۰

محدثه کلانتری، میر سامان پیشوایی، (۱۳۹۵). یک مدل برنامه‌ریزی استوار امکانی برای برنامه‌ریزی اصلی زنجیره‌تأمین دارو، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، ۷:۴۹-۶۷

نسترن صادقیان شریف، میر سامان پیشوایی، (۱۳۹۵). مدل برنامه‌ریزی دوسطحی برای طراحی شبکه مدیریت پسماند‌های شهری تحت شرائط برگزاری مزایده: مطالعه موردی مناطق شرق شهر تهران، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، ۲۴: ۹-۴۱

احسان بدخشان، میر سامان پیشوایی، هادی صاحبی، (۱۳۹۵). یک مدل بهینه‌سازی مبتنی شبیه‌سازی برای برنامه‌ریزی، یکپارچه جریان‌های مالی و فیزیکی در زنجیره‌تأمین، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، ۲۱: ۳۱-۵۱

حسین خنجرپناه، میر سامان پیشوایی، آرمین جبارزاده، (۱۳۹۵). رویکرد فازی در بهینه‌سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت‌های منعطف، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، ۵۱: ۳۹-۵۴

فرناز برزین‌پور، حانیه موذنی، میر سامان پیشوایی، (۱۳۹۵). ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعه موردی: صنعت سنگ)، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، ۵۹: ۸۹-۱۱۵

امیرحسین صادقیان بافقی، میر سامان پیشوایی، (۱۳۹۵). ارزیابی کارایی بنادر ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در وضعیت عدم‌قطعیت، نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، ۳۲: ۱۰۹-۱۳۴

سامان احسنی‌زاده، امیرعلی کریمی، میر سامان پیشوایی، (۱۳۹۵). رتبه‌بندی طرح‌های کسب و کار سرمایه‌گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده‌ها- مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایرانی، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، ۲: ۸۷-۱۰۸

میر سامان پیشوایی، سامان احسنی‌زاده (۱۳۹۴). انتخاب روش مناسب تأمین مالی نوآوری‌ها با رویکرد مدیریت جهادی، نشریه مدیریت فردا، ۴۵: ۳-۱۸

سحراحمدوند، میر سامان پیشوایی (۱۳۹۴). ارائه مدل دومرحله‌ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره‌تأمین پیوند عضو ایران، نشریه مدیریت فردا، ۴۴: ۲۵-۴۰

محدثه کلانتری، میر سامان پیشوایی، سعید یعقوبی (۱۳۹۴). یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برای یکپارچه‌سازی جریان مالی و فیزیکی در برنامه‌ریزی اصلی زنجیره تأمین، چشم انداز مدیریت صنعتی، ۱۳۹:۱۹-۱۶۷

احمد محمدی، سعید یعقوبی، جمال نهفتی کهنه، میر سامان پیشوایی (۱۳۹۴). مکان‌یابی پناهگاه‌ها و مراکز امدادی- مخابراتی با درنظرگرفتن عدم قطعیت در زمان بحران (مطالعه موردی: بحران سیل در منطقه ۳ تهران)، نشریه مدیریت صنعتی، ۷(۱): ۱۲۵-۱۴۹

محمد طلایی، بابک فرهنگ مقدم، میر سامان پیشوایی، علی بزرگی امیری (۱۳۹۴). ارائه یک مدل مکان‌یابی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز، پژوهش‌نامه حمل و نقل، ۱۲(۴۲): ۶۵-۷۷

محمدرضا فضلی خلف، سید کمال چهارسوقی،  میر سامان پیشوایی (۱۳۹۳). طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید‌کننده باتری‌‌ اسیدی، مجله علمی-پژوهشی مدل‌سازی در مهندسی،۱۲(۳۹) ص. ۴۵-۶۰

علیرضا لاری، جابر مهرکار، میر سامان پیشوایی (۱۳۹۳). ارزیابی سیاست‌های مواجهه با بحران حوضه آبریز دریاچه ارومیه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، نشریه مدیریت فردا، ۱۳(۴۰): ۳۷-۶۲

محدثه کلانتری، زهرا حیاتی، هانی شاهمرادی، میر سامان پیشوایی (۱۳۹۳). بررسی اثر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها، نشریه مدیریت فردا، ۱۳(۴۱): ۱۹-۳۴

میر سامان پیشوایی، رضا زنجیرانی فراهانی، یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تامین، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، دوره ۴۲، شماره ۷، بهمن ۱۳۸۷٫ (علمی-پژوهشی)

حسینی س.م.، محمدی ا.س.، پیشوایی م.س.، (۱۳۸۹). راهبرد زنجیره¬تأمین و انتخاب سامانه تولید. فصل‌نامه مدیریت راهبردی (علمی-پژوهشی)، سال اول، شماره ۲ صفحه ۸۹-۱۱۲

عالم تبریز ا.، محمدی ا.س.، پیشوایی م.س.، (۱۳۹۱). ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن- تحلیل سلسله مراتبی، فصل‌نامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی شماره ۲۸: ۲۱- ۴۰

Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., (2011). Robust Facility Location in Supply Chain Network Design under Risk, International Journal of Mechanic Systems Engineering, 1: 35-45

Razmi J., Seifoory M., Pishvaee M.S., (2011). A Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Model for Selecting the Best Supply Chain Strategy: Lean, Agile or Leagile, Journal of Industrial Engineering, University of Tehran, Special Issue, PP. 127-142.

Razmi J., Amini A., Pishvaee M.S., (2013). A new mixed-integer programming model for joint inventory-transportation problem in a social responsible supply chain, International Journal of Services and Operations Management, 15: 78-94

Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., Pishvaee M.S., (2014). Developing a robust programming approach for the responsive logistics network design under uncertainty, International Journal of Industrial Engineering, 21: 1-17

Saffari H., Makui A., Mahmoodian V., Pishvaee M.S., (2015). Multi-objective robust optimization model for social responsible closed-loop supply chain solved by non-dominated sorting genetic algorithm, Journal of Industrial and Systems Engineering, 8(3):42-59

Ghafarimoghadam A., Karimi A., Mousazadeh   M., Pishvaee M.S., (2016). A robust optimization model for remanufacturing network design problem with one-way substitution, International Journal of Services and Operations Management, 24: 484-503

Jabbarzadeh, A., Pishvaee, M.S., Papi A., (2016). A multi-period fuzzy mathematical programming model for crude oil supply chain network design considering budget and equipment limitations. Journal of Industrial and Systems Engineering, 9, 88-107

Kohneh, J.N., Teymoury, E., Pishvaee M.S., (2016). Blood products supply chain design considering disaster circumstances (Case study: earthquake disaster in Tehran). Journal of Industrial and Systems Engineering, 9, 51-72

Daghigh R., Jabalameli M.S., Bozorgi Amiri A., Pishvaee M.S., (2016). A multi-objective location-inventory model for 3PL providers with sustainable considerations under uncertainty. 7: 615-634

Zarrinpoor, N., Fallahnezhad, M.S., Pishvaee M.S., (2017). The reliable hierarchical location-allocation model under heterogeneous probabilistic disruptions, International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 29(10): 1401-1411

Zarrinpoor, N., Fallahnezhad, M.S., Pishvaee M.S., (2016). Reliable location-allocation model for congested systems under disruptions using accelerated Benders’ decomposition. Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 9, special issue on location allocation and hub modeling, pp 100-117

Zarrinpoor, N., Fallahnezhad, M.S., Pishvaee M.S., (2017). Design of a Reliable Facility Location Model for Health Service Networks, International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 30(1): 75-84

Zarindast A., Seyed Hosseini S.M., Pishvaee M.S., (2017). A robust multi-objective global supplier selection model under currency fluctuation and price discount, Journal of Industrial Engineering International, 13(2). 161–۱۶۹

Grivani A., Pishvaee M.S., (2017). Honey global supply chain network design using fuzzy optimization approach, Journal of Industrial and Systems Engineering, 10 (3), 0-0

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————-

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

مهران عباسی، میر سامان پیشوایی، ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای مکان‌یابی بندر خشک: مطالعه موردی شور ایران، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های علوم و مهندسی، استانبول، ترکیه، ۱۳۹۵٫

امیر علی کریمی، میر سامان پیشوایی، علی ملکی، علیرضا علی‌احمدی، محمد بدیعی، سنجش کارایی نظام ملی یادگیری فناورانه، ابزاری جهت شناسایی میزان توانایی کشورها برای همپایی فناورانه، ششمین کنفرانس بین­ المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران-۱۳۹۴٫

سحر احمدوند، میر سامان پیشوایی، ارائه مدل دو مرحله‌ای برای رتبه‌بندی و تخصیص کلیه و کبد به بیماران در انتظار پیوند بر اساس سیستم امتیازدهی غیرقطعی، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران-۱۳۹۴

رضا قسمتی، مهدی غضنفری، میر سامان پیشوایی، یک مدل برنامه‌ریزی فازی-احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره تأمین، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران-۱۳۹۴

لیلا داوود‌زاده جلگه، فرناز برزین‌پور، میر سامان پیشوایی، طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز روغن موتور در یک مطالعه موردی، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران-۱۳۹۴

میلاد یاری، میر سامان پیشوایی، زنجیره تأمین رقابتی صنعت سنگ‌های تزئینی، کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت، تهران-۱۳۹۴

سحر احمدوند، بهناز امانیان، میر سامان پیشوایی، یک مدل پویایی­شناسی سیستم برای بررسی همه­گیری بیماری ایدز و تنظیم سیاست­های مقابله، کنفرانس بین­المللی یافته­های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران-۱۳۹۴

ناعمه زرین­پور، محمد­صابر فلاح­نژاد، میر سامان پیشوایی، مدل ریاضی برای تصمیمات استراتژیک مکان­یابی تسهیلات غیرقابل اطمینان، اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت­ها، نوآوری­ها و چالش­ها، شیراز-۱۳۹۴

محمد جواد نادری، میر سامان پیشوایی، ارائه یک مدل چند هدفه برای بازطراحی شبکه توزیع آب شهری و حل به روش اپسیلون-محدودیت تقویت شده، کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015)، مشهد-۱۳۹۴

احسان بداخشان، میر سامان پیشوایی، مدل­سازی سیستم دینامیکی اثرشلاق چرمی و اثر شلاق چرمی جریان نقدینگی در زنجیره تامین و ارائه سیاست­های بهبود برای کاهش این اثرات، International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting (MEA)استانبول-۱۳۹۴

امیر علی کریمی، میر سامان پیشوایی، احسان محمدیان امیری، عل بنیادی نائینی، بررسی اشتراکات اسناد چشم­انداز کشورهای ایران، عربستان و مالزی با ارکان شاخص­های جهانی نوآوری، پنجمین کنفرانس بین­المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران-۱۳۹۴

امیر علی کریمی، میر سامان پیشوایی، احسان محمدیان امیری، بررسی کارایی نوآوری ایران و کشورهای منطقه با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­ها، پنجمین کنفرانس بین­المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران-۱۳۹۴

محدثه کلانتری، میر سامان پیشوایی، یک مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی مبتنی بر اندازه اعتبار برای ارزیابی کارایی شعب اداره کل تعاون، کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت، تهران- ۱۳۹۳

علیرضا لاری، میر سامان پیشوایی، رویکرد بهینه‌سازی استوار سبک توسعه یافته برای طراحی شبکه توزیع آب شهری تهران در شرائط عدم‌قطعیت، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران-۱۳۹۳

حمید قادری، حسین گیتی‌نورد، میر سامان پیشوایی، مطالعه کاربردی به منظور افزایش سهم بازار اتانول در ایالات متحده با اجرای یک مدل پویا زنجیره تأمین سوخت اتانول، چهارمین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران-۱۳۹۳

علی بنیادی نائینی، محمد همتی، میر سامان پیشوایی، مدل مفهومی پیشنهادی جهت اجرای استراتژی و ارزیابی عملکرد در سازمان‌های مادر شرکت‌های هولدینگ بر پایه کارت امتیازی متوازن، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران- ۱۳۹۳

امیر سالار محمدی، میر سامان پیشوایی، امین حبیبی راد، «کارت امتیازی متوازن پایدار برای صنعت معدن»، برگزیده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران- ۱۳۸۹

نظری‌دوست ب.، رزمی ج.، پیشوایی م.س.، (۱۳۹۰). ارائه مدل ریاضی پویا برای برنامه‌ریزی احیا و تولید یکپارچه به روش تکنولوژی گروهی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان

میر سامان پیشوایی– محمد رضا رسولی، “فرآیندی عملیاتی برای مدیریت استراتژیک در عرصه فرهنگ” برگزیده در همایش ملی مهندسی فرهنگی-۱۳۸۵

میر سامان پیشوایی، فریبرز جولای، مهدی فتحی، مقاله “A Fuzzy clustering method for scenario analysis in strategic marketing planning” برگزیده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران (۱۳۸۶).

مقاله “A stochastic optimization approach to integrated forward/reverse logistics network design” برگزیده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، بابلسر (۱۳۸۸).

Pishvaee M.S., Hamed Shakouri. A System Dynamics Approach for Capacity Planning and Price Adjustment in a Closed-Loop Supply Chain. EMS 2009 – UKSim 3rd European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation , art. no. 5358724, pp. 435-439, Athens, Greece, 25 – 27, November 2009.

Pishvaee M.S., Razmi J., (2011). Green manufacturing and recovery network design using multi-objective mixed integer programming, 23rd Canadian Congress of Applied Mechanics CANCAM-2011.

Zahiri B., Tavakkoli-Moghaddam R., Pishvaee M.S., (2014). A multi-period location-allocation of organ transplant centers, Tenth International Industrial Engineering Conference, Tehran, Iran

Shabgard H., Shahmoradi H., Pishvaee M.S., (2014). The selection of best catalyst supplier via analytical hierarchy process: A case study, The First International Conference of Operations Research For Optimal Decision Making in Oil, Gas, Petrochemical, And Refining And Distribution Industries, Tehran, Iran

Moradi M.S., Pishvaee M.S., (2016). Strategic planning of fourth generation biofuel supply chain network, 2th International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE), Mashhad, Iran

Namakshenas M., Pishvaee M.S., Mahdavi Mazdeh M., (2017). Robustifying against Event-driven and Attribute-driven Uncertainties, 13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC 2017), Tehran, Iran

Daghigh R., Pishvaee M.S., (2017). Integrated optimization of gas supply chain network design problem and liquefied natural gas contract selection, 13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC 2017), Tehran, Iran

———————————————————————————————————————————————————————————-

کتاب‌ها

Mousazadeh, M., Torabi, S.A., Pishvaee M.S., (2016). Health Service Network Design Under Epistemic Uncertainty. In Fuzzy Logic in Its 50th Year (pp. 257-281). Springer International Publishing

Naderi M.J., Pishvaee M.S., Torabi S.A. (2016). Applications of Fuzzy Mathematical Programming Approaches in Supply Chain Planning Problems. In Fuzzy Logic in Its 50th Year (pp. 369-402). Springer International Publishing

Mousazadeh M., Torabi S.A., Pishvaee M.S., (2014). Green and Reverse Logistics Management Under Fuzziness in Kahraman C., Öztaysi B., (eds.) Supply Chain Management Under Fuzziness, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg

Pishvaee M. S., Hadi Basiri. “National logistics costs” as a book chapter (Chapter 4) in “Supply chain and Logistics in National, International and Governmental Enviroment Concepts and Models ” Springer – (2009) – Editors: Reza Zanjirani Farahani, Masoud Hekmatfar

Hekmatfar M., Pishvaee M.S., “Hub Location” as a book chapter (Chapter 11) in “Facility Location Concepts, Models, Algorithms and Case studies” Springer – (2009)- Editors: Reza Zanjirani Farahani, Nasrin Asgari, Hoda Davarzani

علیرضا یوسف زاده، مسعود حکمت فر، میر سامان پیشوایی، «مسئله مکان‌یابی محور» فصل یازدهم، صفحات ۲۸۷-۳۳۰ در کتاب طراحی سیستم‌های صنعتی (مکانیابی تسهیلات) مولفین رضا زنجیرانی فراهانی و مهدیه صدیقی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۷

جعفر رزمی، میر سامان پیشوایی، کتاب «روش های کمی برای مدیریت لجستیک معکوس»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۹

مهدی کشتکار، میر سامان پیشوایی، سالار محمدی، کتاب «جمع سپاری: پیش ران کسب و کار نوین»، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۱

میر سامان پیشوایی، علیرضا غفاری مقدم، کتاب «پارک‌های علم و فناوری: مفاهیم، راهبردها، مدل‌ها و نمونه‌ها»، انتشارات تولید دانش ۱۳۹۲

میر سامان پیشوایی، امیر سالار محمدی، فاطمه جلالوند، کتاب «استراتژی زنجیره‌تأمین»، انتشارات ارکان دانش، ۱۳۹۴

میر سامان پیشوایی، علیرضا غفاری مقدم، مهسا سلسبیل، محدثه کلانتری، لیلا داودی‌زاده (مترجمان)، کتاب «مغز جهانی: نقشه راه شما برای نوآوری سریع‌تر و هوشمندتر در یک جهان شبکه‌ای» مولفان: نامبیسان، س.، ساهنی، م.، انتشارات سروش دانش، ۱۳۹۵٫

———————————————————————————————————————————————————————————–

داوری در مجلات

European Journal of Operational Research – EJOR

International Journal of Production Economics – IJPE

Applied Mathematical Modelling – AMM

International Journal of Production Research – IJPR

Journal of Engineering Manufacture – JEM

Transportation Research Part E – TRE

 ———————————————————————————————————————————————————————————-

زمینه‌های تدریس

مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک
اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت ریسک در زنجیره تأمین، لجستیک معکوس، طراحی شبکه‌های زنجیره تأمین، مدیریت تأمین‌ و تدارکات، لجستیک بین‌الملل، برنامه‌ریزی حمل و نقل و …

مدیریت استراتژیک
مبانی و اصول مدیریت استراتژیک، استراتژی سازمان مادر، نقشه استراتژی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن، رهبری تحول، برنامه‌ریزی عملیاتی و …

بهینه سازی استوار
بهینه سازی استوار تصادفی، بهینه سازی استوار مبتنی بر مجموعه های عدم قطعیت بسته، بهینه سازی استوار فازی

تحلیل و طراحی سیستم
مهندسی سیستم، پویایی‌شناسی سیستم‌ها، معماری سیستم، طراحی شبکه‌های اجتماعی- تخصصی و باز و …

نوآوری باز و جمع‌سپاری
بسترهای نوآوری باز، تربیت مشاور جمع‌سپاری، بسترهای نوین مدیریت استعدادها و …

———————————————————————————————————————————————————————————-

سوابق کاری و شغلی

– همکاری با تیم پیاده سازی ISO/TS در شرکت آلوم فرم ۱۳۸۴

– کارشناس ارشد واحد ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۱۳۸۵

– سرپرست مدیریت برنامه ریزی راهبردی و ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۱۳۸۵

– کارشناس ارشد تیم پروژه ساماندهی مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان شریعتی ۱۳۸۶

– مجری پروژه برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین ساختار موسسه علم گستران علوی ۱۳۸۷

– مدیر گروه برنامه ریزی راهبردی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۳۸۷

– مدیر گروه برنامه ریزی عملیاتی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۳۸۷

– دبیر گروه نظارت بر پروژه اصلاح فرآیندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۳۸۸

– مشاور و مسئول تیم تدوین برنامه استراتژیک شرکت آواپزشک ۱۳۸۸

– مدیر و مجری پروژه طراحی سیستم توزیع شرکت آواپزشک ۱۳۸۸

– مشاور علمی شرکت طلیعه مهر امید ۱۳۸۹

– مشاور پروژه طراحی مأموریت و مدل فعالیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۹

– مشاور سازمان تامین اجتماعی در راستای ارزیابی استراتژیک سازمان در سال۱۳۹۰-۱۳۸۹

– مشاور اداره برنامه‌ریزی و دفتر تلفیق بودجه و امور شرکت های سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۹۰

– مدیر و مجری پروژه طراحی شبکه مشاوران سازمان مدیریت صنعتی (شمس) سال ۱۳۹۰

– مشاور مرکز توسعه شبکه مشاوران و ارائه خدمات کلینیکی سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۹۱

– مشاور تدوین استراتژی و توسعه محصول سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۹۱

– مشاور پروژه تدوین طرح تحول مدیریت شهری شهرداری تهران ۱۳۹۱

– مشاور پروژه طراحی سیستم ایده‌پردازی جمعی بنیاد خاتم الاوصیاء ۱۳۹۱

– مشاور معاونت برنامه‌ریزی بنیاد توانا ۱۳۹۱

– مجری طرح تدوین برنامه‌راهبردی، مدل فعالیت و ساختار سازمانی بنیاد توانا ۱۳۹۱

– مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

– مجری طرح «بررسی سبک زندگی دیجیتال با مولفه‌های شبکه‌های اجتماعی و زندگی در فضای مجازی و برنامه‌ریزی برای بهبود الگوی ارتباطات و تعاملات اجتماعی در فضای مجازی با رویکرد سبک زندگی اسلامی ایرانی» برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۳

– مجری طرح «بازطراحی فرآیندی بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء»، ۱۳۹۵٫

– مجری طرح «بهبود فرآیندهای شهرداری تهران»، ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫