مقاله جدید در مجله  IJAMT-2013_Page_01IJAMT

مقاله فوق به ارائه یک روش جدید ابتکاری برای حل مسئله مکان یابی چند تسهیل در شرائط تک منبعی می‌پردازد. نتایج مقایسه  الگوریتم ابتکاری توسعه داده شده نشان‌دهنده قدرت قابل توجه این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم‌های دیگر موجود در ادبیات مرتبط است.

عنوان مقاله:

Manzour H., Torabi S.A., Pishvaee M.S. (2013). New heuristic methods for the single-source capacitated multi facility Weber problem. International Journal of Advanced Manufacturing Technology

لینک مقاله در سایت اشپرینگر.