Fuzzybookانتشارات Springer در ماه گذشته کتاب Fuzzy Logic in It’s 50th Year را به عنوان یک مجموعه مرجع برای آگاهی از آخرین کاربردهای تئوری فازی در مسائل تصمیم‌گیری در حوزه‌های کاربردی مختلف منتشر کرد. این کتاب که شامل شانزده فصل می‌شود آخرین روش‌های موجود حوزه مرتبط را پوشش داده است و می‌تواند به عنوان یک مرجع درسی مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است که فصول دوازدهم و شانزدهم این کتاب با همکاری مشترک اساتید و دانشجویان دانشکده‌های مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و تهران نگاشته شده است. فصل دوازدهم این کتاب به طراحی شبکه‌های خدمات سلامت در شرائط عدم قطعیت و فصل شانزدهم به کاربرد روش‌‌های برنامه‌ریزی ریاضی فازی در مسائل برنامه‌ریزی زنجیره تأمین اختصاص یافته است.

علاقمندان می‌توانند در این لینک به فهرست کتاب و در این لینک به محتوای کتاب دسترسی یابند.