کارگاه بهینه‌سازی فازی استوار و کاربردهای آن در مدیریت زنجیره تأمین در روز دو‌شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ارائه گردید. در بخش اول اینIE-2016 کارگاه مفاهیم مرتبط با عدم‌قطعیت، ریسک و استواری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس در بخش دوم این کارگاه مدل‌های ریاضی بهینه‌سازی فازی استوار در دو بخش امکانی و منعطف به همراه منطق عملکرد هر یک از مدل‌ها تشریح شد. در بخش پایانی کارگاه هم کاربردهای این رویکرد مدل‌سازی در شرائط عدم‌قطعیت در حوزه زنجیره‌های تأمین و لجستیک سلامت، انرژی و تولیدی مورد بحث قرار گرفت. اسلایدهای این کارگاه از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

دانلود فایل کارگاه بهینه‌سازی  فازی استوار و کاربردهای آن در مدیریت زنجیره تأمین