کارگاه «نوآوری باز پیشران تحول سازمانی در عصر جدید» در نخستین جشنواره اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربردی Elmi-Karbordiمورخ ۹۴/۵/۲۶ برگزار گردید. اسلاید‌های ارائه شده در در این کارگاه از طریق لینک ذیل قابل دستیابی می‌باشد.

اسلاید‌های کارگاه نوآوری باز پیشران تحول سازمانی در عصر جدید